STING
« Fäbodliv i Naturkompaniets 365 | Main | Magasinet 365 - Kvinnorna och havet »
Tuesday
Jun042019

Fäbodliv i tyska NORR magazin

Vi åkte till Dalarna och levde fäbodsliv. Med killingar, kor och björnar runt knuten njöt vi av lugnet i skogen men också med dagliga uppgifter som att mjölka, kula hem kor och ysta ost. Tyska NORR magazine presenterar vår upplevelse i deras senaste nummer! 

Text: Emma Mattsson

Tryck på bilden för PDF

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>